กุมภาพันธ์ 61

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 61

“จิตอาสา บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล….” คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมกันบริจาคโลหิต 
1 กุมภาพันธ์ 2561