ข้อมูลโรงเรียน

            โรงเรียนอุดมวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  257/1  ถนนบ้านดอนตูม  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์  70110  โทรศัพท์  0-3221-1176,  0-3220-0350  โทรสาร  0-3222-2492  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ราชบุรี  เขต 2  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีเนื้อที่  12  ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6