ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียนอุดมวิทยา

          โรงเรียนอุดมวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  257/1  ถนนบ้านดอนตูม  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์  70110  โทรศัพท์  0-3221-1176,  0-3220-0350  โทรสาร  0-3222-2492  E-mail  udomvithaya@gmail.com  Website  www.udom.ac.th  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีเนื้อที่  12  ไร่  3  งาน  63  8/10  ตารางวา  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6