คนเก่งอุดมวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับดญ.ศศิพิมพ์ ศรีอร่ามภูมิ (น้องนานะ )นักเรียนชั้นป.5.3 โอกาสได้รับรางวัลตำแหน่งรองอับดับ1 นางงามผิวสวยจากการประกวดmaxcy modelปี2019

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภูมิสิริพรรษา แดนศิลป์ (น้องพราว) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โอกาสรับรางวัลชนะเลิศ (1st Prize) การแข่งขัน Young Artist Music Contest 2019 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น ในหมวดการแข่งขัน Guitar and Plucked String Instrument รุ่นคลาส B เมื่อวันเสาร์​ที่ 29 มิถุนายน​ 2562

รางวัลการแข่งขัน TMC ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561

รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.จันทรรัตน์ โชคถาวร    ด.ช.จิรภาส กิตติจินดาวงศ์   ด.ช.จิรเวธน์ มธุรสเมทนี
รางวัลเหรียญทองแดง ด.ญ.ไปรยา ศรีจันทร์วงศ์
รางวัลชมเชย ด.ญ.วรวลัญช์ วิมลศิลปะวิญญู
เหรียญทองแดง ด.ญ.ธนภรณ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ด.ช. นพรุจ ตั้งวงศ์
รางวัลชมเชย ด.ช. นวพล ศุภาดารัตนาวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม ประกวดคลิปวิดีโอสั้นรีวิวหนังสือ “บอกต่อความรู้ส่งต่อความประทับใจด้วยชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว” (ระดับประถมศึกษา)

1. นางสาวอรุณศรี ทรงจิ๋ว
2. เด็กหญิงจิณญ์ชณัช วังตาล
3. เด็กชายสิรภพ เผ่าวงศากุล

23 ธ.ค. 60 นักเรียนอุดมวิทยา จำนวน 10 คนเข้าสอบแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ที่โรงเรียนวัดราชบพิตร ชึ่งเป็นวิชาที่สอนคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ชึ่งมีช่วงชั้นละ 1,000 คนเศษที่เข้าแข่งขัน
– ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 3 คน
( ทุนการศึกษา 1,000 บาท )
1.ดญ.นันทินี พลศิษฏ์ศักดากุล นักเรียนชั้นป.3
2.ดช.พงษ์พันธ์ บุญมี นักเรียนชั้นป.3
3.ดญ.วิรัลพัชร หลิวประเสริฐ นักเรียนชั้น ป.3
– ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
ดญ. ณภัทร มณีโรจน์ นักเรียนชั้นป.5
และรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้แก่
1.ดช.ชาญสุพร ปฐมพรรุ่งเจริญ นักเรียนชั้น ป.4
2.ดญ.ปวริศา ดำรงพานิช นักเรียนชั้นป.6
3. ดช.พิชญะ หรรษา
นักเรียนชั้นป.4   (คลิกดูภาพประกอบ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดย ช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.บุณยวีร์ วิริยวงวานศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ และ ด.ญ.ณภัทร มณีโรจน์ นักเรียนชั้นป.5 ได้รับรางวัลชมเชย ช่วงชั้นที่ 1 ด.ญ.สาริศา ถนอมสุข รางวัลผ่านเกณฑ์ คลิกดูภาพประกอบ
คณะผู้บริหารและครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อ 19 สิงหาคม 2560โดยได้รับรางชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ ( รอบ 10 ทีม )( ลำดับที่ 4 ) ในช่วงชั้นที่ 1 ประกอบด้วยเด็กหญิงวิรัลพัชร หลิวประเสริฐ เด็กชายกิตตินิพิฐ สุทธิเวชวรกุล เด็กชายเปรม สัจจวีรวรรณ และในช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ ครูผู้ฝึกสอน ( ครูวิธวัช รอดแสง ครูศศิสิริกร เฉลิมธนาสกุล และครูชัชวาล จินรอด ครูจันทร์ธิรา หารโสด )  คลิกดูภาพประกอบ