คนเก่งด้านวิชาการ

23 ธ.ค. 60 นักเรียนอุดมวิทยา จำนวน 10 คนเข้าสอบแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ที่โรงเรียนวัดราชบพิตร ชึ่งเป็นวิชาที่สอนคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ชึ่งมีช่วงชั้นละ 1,000 คนเศษที่เข้าแข่งขัน
– ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 3 คน
( ทุนการศึกษา 1,000 บาท )
1.ดญ.นันทินี พลศิษฏ์ศักดากุล นักเรียนชั้นป.3
2.ดช.พงษ์พันธ์ บุญมี นักเรียนชั้นป.3
3.ดญ.วิรัลพัชร หลิวประเสริฐ นักเรียนชั้น ป.3
– ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
ดญ. ณภัทร มณีโรจน์ นักเรียนชั้นป.5
และรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้แก่
1.ดช.ชาญสุพร ปฐมพรรุ่งเจริญ นักเรียนชั้น ป.4
2.ดญ.ปวริศา ดำรงพานิช นักเรียนชั้นป.6
3. ดช.พิชญะ หรรษา
นักเรียนชั้นป.4   (คลิกดูภาพประกอบ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดย ช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.บุณยวีร์ วิริยวงวานศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ และ ด.ญ.ณภัทร มณีโรจน์ นักเรียนชั้นป.5 ได้รับรางวัลชมเชย ช่วงชั้นที่ 1 ด.ญ.สาริศา ถนอมสุข รางวัลผ่านเกณฑ์ คลิกดูภาพประกอบ
คณะผู้บริหารและครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อ 19 สิงหาคม 2560โดยได้รับรางชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ ( รอบ 10 ทีม )( ลำดับที่ 4 ) ในช่วงชั้นที่ 1 ประกอบด้วยเด็กหญิงวิรัลพัชร หลิวประเสริฐ เด็กชายกิตตินิพิฐ สุทธิเวชวรกุล เด็กชายเปรม สัจจวีรวรรณ และในช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ ครูผู้ฝึกสอน ( ครูวิธวัช รอดแสง ครูศศิสิริกร เฉลิมธนาสกุล และครูชัชวาล จินรอด ครูจันทร์ธิรา หารโสด )  คลิกดูภาพประกอบ