คนเก่งอุดมวิทยาด้านวิชาการ

1.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลดังนี้  (คลิกเพื่อดูรูป)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขัน รับเกียรติบัตร
1 ด.ช.จิรเวธน์ มธุรสเมทนี
รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับชั้น ป. 1 – 3
1.ด.ญ.ชญานิศา ตันเจริญ
2.ด.ช.ภีมพล จีนาภักดิ์
3.ด.ช.พสิษฐ์ บุญวรรณา
ระดับชั้น ป. 4 – 6
1. ด.ญ. จันทรรัตน์ โชคถาวร 2. ด.ญ.ไปรยา ศรีจันทร์วงศ์
คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูชุรีพร พึ่งพิงพัก ครูชัยยา อยู่ไว ครูวิวรรณ สุกหอม ครูเนตรนฤมล ฉายราศรี
2. การแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 2 ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกาน 2562 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ ได้รับรางวัลดังนี้
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท ด.ช. พงศ์วิชญ์ คิ้ววงศ์งาม
รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. ด.ญ. ณัฐกมล โหล่ตระกูล
2. ด.ญ. ธนกัลย์ สังข์สังวาล
รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขัน รับเกียรติบัตร ด.ญ. นันท์นภัส ศรุตธีรไนย์
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. ด.ช.พิชญะ หรรษา
2. ด.ญ.ภูมิสิริพรรษา แดนศิลป์
3. ด.ญ.ชุติกาญจน์ เหลืองอำไพวงศ์
รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
1. ด.ช.ภูไรวิน วังตาล
2. ด.ญ.สุมิตรา ประทุมมา
3. ด.ช.ณัฐศักดิ์ อุดมกิจกุล
คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูนุศรา กล่ำดี
ครูอนุสรณ์ โสภณนาค
3.การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 21 ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลดังนี้
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท ด.ญ.รมยกร รุจิประชากร
รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. ด.ญ.สิรธีร์ ยางทัด
2. ด.ช.สมิทธ์ สิทธิวิไล
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขัน รับเกียรติบัตร ด.ช.กฤตภาส สิทธิกรตระกูล
รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
1. ด.ช.สิรภพ พรหมมา
2. ด.ญ.ปุญญิศา นุชน้อมบุญ
3. ด.ช.ศุภณัฐ สุรินทร์
4. ด.ช.พิทยุตม์ แย้มเกษร
คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูมัทนา ล้อเจริญ
ครูปอล ชมชื่น
รางวัลส่งเสริมการอ่าน จากหนังสืออ่านสนุก
1. ด.ญ.นิชาภา ประชุมรักษ์
2. ด.ญ.นิชาอร เทาลิ้ม
ตามที่บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ มีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรดังนี้
ชื่อ – นามสกุล ชั้น รางวัล
1. ด.ช.ธีราวิทย์ ลิ่มวงศ์เสรี ป.3 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
2. ด.ญ.พัชริญา ชาทเทล ริดเดล ป.5 เกียรติบัตรเหรียญทอง
3. ด.ช.เปรม สัจจวีรวรรณ ป.5 เกียรติบัตรเหรียญทอง
4. ด.ช.นพรุจ ตั้งวงศ์ ป.5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
5. ด.ญ.ธนภร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ป.5 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
6. ด.ญ.สาริศา ถนอมสุข ป.5 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
7. ด.ช.วัชรวิทย์ ลิ่มวงศ์เสรี ป.5 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมอบรางวัลต่าง ๆ ให้กับนัีกเรียนคนเก่งของเราดังต่อไปนี้ (คลิกเ
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท
ด.ญ. ชญานิศา ตันเจริญ
รางวัลผ่านเกณฑ์การแข่งขัน รับเกียรติบัตร ด.ญ. ณัฐกมล โหล่ตระกูล
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. ด.ช. จิรภาส กิตติจินดาวงศ์
2. ด.ญ. ภูมสิริพรรษา แดนศิลป์
รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
1. ด.ช.ภูไรวินท์ วังตาล
2. ด.ญ.ปานทิพย์ ชินอักษร
3 .ด.ญ.นภัสนันท์ แสนขันติวิโรจน์
4. ด.ญ.ณัฎฐณิชา นาคกล่ำ
5. ด.ช.ภันเต โปชยะวณิช
6. ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ สันทัด
คุณครูผู้ฝึกซ้อม
1. ครูนุศรา กล่ำดี
2. ครูจิตตา อารักษ์พุทธนันท์
การแข่งขันขี่ม้า “PRESIDENT’S CUP 2019 ENDURANCE RIDE” ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง ด.ญ.ปอแก้ว รุจิประชากร
การแข่งขัน TAEKWONDO ระดับสายขาว ประเภทเดี่ยวและทีม
รางวัลชนะเลิศ ด.ช. ตฤณภัทร พานิชเจริญ
การแข่งขัน Kangaroo Math Competition เป็นการแข่งขันระดับโรงเรียนนานาชาติ ที่จัดตั้งโดย Association Kangaroo Sans Frontieres (AKSF) เป็นรายการแข่งขันคณิตศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 6 ล้านคน จาก 80 ประเทศ รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.พัชริญา ชานเทล ริดเดล
รางวัลการแข่งขันขี่ม้ามาราธอน ENDURANCE RIDE ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย รางวัลเหรียญทอง ด.ญ.พัชริญา ชานเทล ริดเดล
รางวัล Invited to Advanced Student Forum 2019 ด.ช.ชาญสุพร ปฐมพรยิ่งเจริญ
รางวัลการแข่งขัน TMC ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561
รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.จันทรรัตน์ โชคถาวร    ด.ช.จิรภาส กิตติจินดาวงศ์   ด.ช.จิรเวธน์ มธุรสเมทนี
รางวัลเหรียญทองแดง ด.ญ.ไปรยา ศรีจันทร์วงศ์
รางวัลชมเชย ด.ญ.วรวลัญช์ วิมลศิลปะวิญญู
เหรียญทองแดง ด.ญ.ธนภรณ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ด.ช. นพรุจ ตั้งวงศ์
รางวัลชมเช
ย ด.ช. นวพล ศุภาดารัตนาวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม ประกวดคลิปวิดีโอสั้นรีวิวหนังสือ “บอกต่อความรู้ส่งต่อความประทับใจด้วยชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว” (ระดับประถมศึกษา)
1. นางสาวอรุณศรี ทรงจิ๋ว
2. เด็กหญิงจิณญ์ชณัช วังตาล
3. เด็กชายสิรภพ เผ่าวงศากุล
23 ธ.ค. 60 นักเรียนอุดมวิทยา จำนวน 10 คนเข้าสอบแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ที่โรงเรียนวัดราชบพิตร ชึ่งเป็นวิชาที่สอนคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ชึ่งมีช่วงชั้นละ 1,000 คนเศษที่เข้าแข่งขัน
– ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 3 คน
( ทุนการศึกษา 1,000 บาท )
1.ดญ.นันทินี พลศิษฏ์ศักดากุล นักเรียนชั้นป.3
2.ดช.พงษ์พันธ์ บุญมี นักเรียนชั้นป.3
3.ดญ.วิรัลพัชร หลิวประเสริฐ นักเรียนชั้น ป.3
– ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
ดญ. ณภัทร มณีโรจน์ นักเรียนชั้นป.5
และรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้แก่
1.ดช.ชาญสุพร ปฐมพรรุ่งเจริญ นักเรียนชั้น ป.4
2.ดญ.ปวริศา ดำรงพานิช นักเรียนชั้นป.6
3. ดช.พิชญะ หรรษา
นักเรียนชั้นป.4   (คลิกดูภาพประกอบ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดย ช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.บุณยวีร์ วิริยวงวานศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ และ ด.ญ.ณภัทร มณีโรจน์ นักเรียนชั้นป.5 ได้รับรางวัลชมเชย ช่วงชั้นที่ 1 ด.ญ.สาริศา ถนอมสุข รางวัลผ่านเกณฑ์ คลิกดูภาพประกอบ
คณะผู้บริหารและครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อ 19 สิงหาคม 2560โดยได้รับรางชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ ( รอบ 10 ทีม )( ลำดับที่ 4 ) ในช่วงชั้นที่ 1 ประกอบด้วยเด็กหญิงวิรัลพัชร หลิวประเสริฐ เด็กชายกิตตินิพิฐ สุทธิเวชวรกุล เด็กชายเปรม สัจจวีรวรรณ และในช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ ครูผู้ฝึกสอน ( ครูวิธวัช รอดแสง ครูศศิสิริกร เฉลิมธนาสกุล และครูชัชวาล จินรอด ครูจันทร์ธิรา หารโสด )  คลิกดูภาพประกอบ