งานกิจการนักเรียน

“กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน” วันที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมาจัดการเลือกตั้งให้ ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสภานักเรียนได้แก่ เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหลืองอำไพวงศ์
“ นายกสภานักเรียนพบปะน้องๆ “เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหลืองอำไพวงศ์ นายกสภานักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา ให้ความรู้ และขอความร่วมมือในด้านต่างๆกับเพื่อนและน้องๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นการช่วยและแบ่งเบาภาระกิจของครูอีกทางหนึ่ง ของบทบาทสภานักเรียนของโรงเรียน ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากนักเรียน… (1 ส.ค.62)
ทุกวันพฤหัสบดี นักเรียนจะได้รับโอวาทเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม จากคุณพ่อและความรู้จากครู ตลอดจนความรู้จากพี่ๆสภาและสารวัตรนักเรียนในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในโรงเรียน (11 กรกฎาคม 62)