ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน    หนังสือและคบเพลิงภายในวงกลม

          ตราประจำโรงเรียนอุดมวิทยา  ประกอบด้วยวงกลม  2  ชั้น  ชั้นในมีรูปหนังสือเปิดอยู่  มีคบเพลิงวางอยู่ตรงกึ่งกลางของหนังสือ  ภาพหนังสือเป็นสัญลักษณ์ของความรู้และคุณธรรม  ส่วนคบเพลิงเป็นเครื่องหมายของความสว่างโชติช่วงในจิตใจ  ที่จะนำความรู้และคุณธรรมไปใช้ส่องทางดำเนินชีวิต  ส่วนเส้นที่ขีดขนานอยู่เบื้องหลังหนังสือ  หมายถึง  ระเบียบวินัยที่ปูพื้นฐานจิตใจให้ดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง  และมีระเบียบแบบแผนอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

          อักษรย่อของโรงเรียน              อ.ว.

          ปรัชญาของโรงเรียน               คุณธรรม  นำความรู้

          คำขวัญของโรงเรียน               ความรู้ดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

          อัตลักษณ์ของนักเรียน              มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

          เอกลักษณ์ของโรงเรียน          มีความรู้  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวล้ำสู่สังคม

สีประจำโรงเรียน                    เขียว ขาว

 

 
 

  สีเขียว            หมายถึง          ความรู้  อันได้แก่วิชาการแขนงต่าง ๆ

  สีขาว             หมายถึง          ศาสนา  คือ  คุณธรรมที่นักเรียนพึงปฏิบัติ

 ปัจจุบันโรงเรียนอุดมวิทยาอยู่ภายใต้การบริหารของนางสาวลลิดา  วังตาล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการ โดยมีนางวิไลวรรณ  วังตาลและ นายอดุลย์  วังตาล เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียน