ตุลาคม 62

คณะกรรมการติดตามความปลอดภัยทางท้องถนนของอ.บ้านโป่งตรวจเยี่ยมและติดตามในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวของโรงเรียนอุดมวิทยา (31 ตค. 62)
บาทหลวงนพพร ยอแซฟ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ให้เกียรติจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้กับนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนอุดมวิทยา (30 ต.ค.62)
กิจกรรมวันพบครู เพื่อประกาศผลสอบของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยช่วงเช้าพบครูของระดับชั้นอนุบาล 1-2 และ ประถมศึกษาปีที่ 1-5 ส่วนประถมศึกษาปีที่ 6 มีประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อ ในช่วงบ่าย ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล 3 (27 ต.ค.62)
คณะครูร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 23 ตุลาคม 2562 
คณะครูร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 13 ตุลาคม 2562 
รับความรู้และสนุกกับทัศนศึกษา KIDZANIA วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มและสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง (1 ต.ค.62)
ทัศนศึกษาป.2 @มาลัยฟาร์ม&สุนทรีแลนด์ 4 ต.ค.62
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.3 สวนพฤษศาสตร์ และสวนสัตว์เขาประทับช้าง (30 ก.ย. 62)
ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1 ณ สัทธา และวัดพระศรีอารย์ จังหวัดราชบุรี ( 30 ก.ย. 62)