ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียนอุดมวิทยา

“ คุณธรรมนำความรู้ ”

คำขวัญโรงเรียนอุดมวิทยา

“ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

เอกลักษณ์โรงเรียนอุดมวิทยา

“ มีความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำสู่สังคม ”

อัตลักษณ์นักเรียนอุดมวิทยา

“ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”