พฤศจิกายน 62

มิสซาขอพรโอกาสครบรอบ 65 ปีโรงเรียนอุดมวิทยา โดยบาทหลวงยอห์น ลิสซันดริน บาทหลวงนพพร ยอแซฟ และบาทหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี (20 พ.ย.62)
 
 อุดมวิทยา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ประเพณีลอยกระทง (11 พ.ย.62)
 
 บาทหลวงสมเกียรติ จูรอดและคุณสุพรรณิกา จูงใจศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี เยี่ยมเยือนโรงเรียนอุดมวิทยาในโครงการโรงเรียนคาทอลิก สนามและฐานแห่งการปะกาศข่าวดีใหม่ (7 พ.ย.62)
 
 บรรยากาศรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ อ.1 ปีการศึกษา 2563 (5 พ.ย.62)