พฤษภาคม 60

11 พ.ค. 60 ฝึกทบทวน วิชาลูกเสือสำรอง ให้กับผู้กำกับลูกเสือเพื่อนำไปใช้กับลูกเสือสำรอง ในปีการศึกษา 2560