พฤษภาคม 62

คุณครูอาจรีย์ แปงการิยา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน คณะครูและนักเรียนตัวแทนโรงเรียนอุดมวิทยา มอบถุงกระดาษทำมือ ในโครงการ หนูน้อยจิตอาสา กิจกรรมลานเรียนรู้สู่ความพอเพียง ปี 61 ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง โดยมี นางสาวจุฑามาศ เรืองจุ้ย เภสัชกรชำนาญการ รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี (31 พ.ค.62)
 
 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ท่านผู้จัดการ คุณครูลลิดา วังตาล คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้น อ. 2และ อ. 3 ณ ห้องพรพระเมตตา
 
 ท่านผู้อำนวยการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้น ป.2  26 พ.ค. 62 10.30 น.-12.00 น. 
 
 ท่านผู้อำนวยการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 26 พ.ค. 62 08.30 น. – 10.00 น.