มกราคม 61

กิจกรรมเดือน ม.ค.61

 งานวันกตัญญู ต่อคุณครูวิไลวรรณ วังตาลผู้ใหญ่สูงสุดของเราชาวอุดมวิทยาที่เราเคารพรัก 25 ม.ค.61
   โรงเรียนอุดมวิทยา เป็นสถานที่จัดอบรมหลักสูตรปฐมวัย ซึ่งจัดโดยสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ระหว่าง 27-28 มกราคม 2561
   กิจกรรมวันเด็ก ปี 61 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในกับนักเรียนในช่วงเช้า กิจกรรมเพื่อความสุขของเด็กๆ 12 มกราคม 2561