มิถุนายน 60

 

กิจกรรม เดือน มิถุนายน 2560

29 มิ.ย.60 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยคุณครูสุมาลี ห่อทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

28 มิ.ย. 60 ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ของกองลูกเสือโรงเรียนอุดมวิทยา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ณ สนามโรงเรียนอุดมวิทยา 

26 มิ.ย.60 วันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนได้รับเกิยรติ จาก ท่าน พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิชผกก.สภ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี มาจัดกิจกรรมและให้ความรู้ กับนักเรียน ในเรื่องของการป้องกันภัยจากยาเสพติด 

23 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่ การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร

22 มิ.ย.60 พิธีมอบเครื่องหมาย สภา สารวัตรนักเรียน ตลอดจนนักเรียนกลุ่มจิตอาสาโรงเรียนอุดมวิทยา โดย…บาทหลวงยอห์น เรดซินดริน และคณะผู้บริหาร

22 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครูระดับประถม ปีการศึกษา 2560

22 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560

21 มิ.ย. 60 กิจกรรมเลือกตั้ง สมาชิกสภานักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานกกต.จังหวัดราชบุรี ให้ความรู้และนำเครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกส์ มาใช้ในกิจกรรมนี้ด้วย

15 มิ.ย. 60 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน

 

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมวิทยา เมื่อ 13 มิถุนายน 2560

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่คณะครู และนักเรียนได้จัดทำขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการถวายพระเพลิง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 นำสู่ส่วนกลางต่อไป 13 มิถุนายน 2560

คุณครูกาญจนา วีรวงศ์ ตัวแทนโรงเรียนอุดมวิทยา รับเกียรติบัตร หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการบริจาคโลหิต จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 10 มิ.ย.60 ณ หน่วยบริจาคโลหิตภาค4 จ.ราชบุรี


ค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 ณ วัดใหม่เจริญผล ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี เระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2560

5 มิ.ย. 60 นักเรียนป.5 ชมนิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙   ณ สมบัตินภานิวาส (บ้านไก่คู่) บ้านโป่

4 มิ.ย. 60 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนชั้น    ป. 4 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระเบียบวินัยของนักเรียน

4 มิ.ย.60 อำนวยการโรงเรียน ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนชั้นป. 6 (08.30 น.- 10.00 น.) 

2 มิ.ย.60 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 โดย บาทหลวงสุพจน์ ริ้วงาม