มิถุนายน 62

รับการตรวจ นิเทศ และติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562 จากคณะของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (28 มิถุนายน 2562)
 “กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด” ดาบตำรวจหญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม วิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี บรรยายและให้ความรู้กับนักเรียนชั้นป.4-6ในเรื่องยาเสพติดให้โทษ และการห่างไกลสิ่งเสพติดต่างๆ เพื่อชีวิตที่ดีของตนเอง ครอบครัวและสังคมสงบสุข (28 มิถุนายน 2562)
“ ค่ายคุณธรรมวันที่ 2 “ป.5 ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมที่ได้รับจากพระอาจารย์ได้ความรู้ ได้ความสามัคคี ช่วยเหลือตนเอง และหมู่คณะมีมิติสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 21 มิถุนายน 62
“ บริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์”นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง ร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ โรงเรียนอุดมวิทยา เมื่อ 20 มิถุนายน 2562
“ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ” คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรมฯ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วัดใหม่เจริญผลอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 20 มิถุนายน 2562
ทีมงานโครงการสานฝันมาตรการองค์กรปลอดภัยอำเภอบ้านโป่ง
นำโดยปลัดอ.บ้านโป่ง และคณะรณรงค์และให้ความรู้แก่นักเรียนตลอดจนบุคลากร ในเรื่องของการช่วยกันลดอุบัติเหตุ และการปฏิบัติตนตามกฏจราจร เช่นคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกนิรภัยโดยให้ไปแนะนำผู้ปกครองและพ่อแม่ ญาติพี่น้องของนักเรียน เมื่อ 14 มิถุนายน 2562
คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอุดมวิทยา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง อาคารสิริอุดมวิทย์ 
เมื่อ 13 มิถุนายน 2562
คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และพี่เลี้ยง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล 13 มิถุนายน 2652 
บาทหลวงสมควร หมายแม้น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูระดับชั้นประถม ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบเครื่องหมายแต่งตั้ง สภานักเรียน สารวัตรนักเรียน นักเรียนต้นกล้าคุณธรรม โดยมีคุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ 13 มิถุนายน 2562
“กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน” วันที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมาจัดการเลือกตั้งให้ ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสภานักเรียนได้แก่ เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหลืองอำไพวงศ์
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 10.30 น.-12.00 น. ท่านผู้อำนวยการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้น ป.5 และ ป.6 ณ ห้องพรพระเมตตา
 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 8.30 น.-10.00 น. ท่านผู้อำนวยการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้น ป.3 และ ป.4 ณ ห้องพรพระเมตตา 
ทีมงานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
ให้ความรู้นักเรียนชั้นป.6 “ในเรื่องวัยใสใส่ใจสุขภาพ “ (7 มิ.ย.62)
 คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีมิสซา ขอพร โอกาสเปิดภาคเรียนที่1/2562 ของโรงเรียนอุดมวิทยา ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล โดยมีบาทหลวงสุพจน์ ริ้วงาม เป็นประธาน (08.30 น. 7 มิ.ย.62)
คุณครูวรรณี อมรชัยศักดา ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (4 มิ.ย.62)
พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (31 พ.ค.62)