สิงหาคม 61

โรงเรียนต้นแบบและนำร่องด้านคุณธรรม 2 ส.ค.61 สสวท. จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2561 โดยมีนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมจำนวน18 คน ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ.เมือง จ.เพชรบุรี (5 ส.ค.61)
 
 รับโล่ และเกียรติบัตร “สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ของจังหวัดราชบุรี เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ “ จาก ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี (9 ส.ค.61)