โครงการสานฝันสร้างมาตรการองค์กรปลอดภัย

โครงการสานฝันสร้างมาตรการองค์กรปลอดภัยอำเภอบ้านโป่ง

ทีมงานโครงการสานฝันมาตรการองค์กรปลอดภัยอำเภอบ้านโป่ง
นำโดยปลัดอ.บ้านโป่ง และคณะรณรงค์และให้ความรู้แก่นักเรียนตลอดจนบุคลากร ในเรื่องของการช่วยกันลดอุบัติเหตุ และการปฏิบัติตนตามกฏจราจร เช่นคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกนิรภัยโดยให้ไปแนะนำผู้ปกครองและพ่อแม่ ญาติพี่น้องของนักเรียน เมื่อ 14 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากรโรงเรียนอุดมวิทยาและผู้ปกครองทุกท่านที่เดินทางมาส่งและรับบุตรหลาน ร่วมกันสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีและถูกต้องให้กับเด็กนักเรียนในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยครับ (10 มิ.ย.62)
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยาและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับทีมงานจากอำเภอบ้านโป่งเพื่อทำความเข้าใจในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานแกนนำ”โครงการสานฝันสร้างมาตรการองค์กรปลอดภัยอำเภอบ้านโป่ง”
ขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีกับบุตรหลานในด้านการจราจรบริเวณโรงเรียนอาทิ การจอดรถ การใช้ทางม้าลาย การเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน การสวมหมวกกันน็อค การคาดเข็มขัดนิรภัย การใช้ทางเดินปลอดภัย การมีจิตอาสาของนักเรียนที่บริการน้องๆและทุกท่านที่เกี่ยวข้อง (8 กรกฎาคม 62)