ปรัชญาโรงเรียน

Print

ปรัชญาของโรเรียน “คุณธรรม นำความรู้”
          คุณธรรม  หมายถึง  นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ มีความสนใจใฝ่รู้และสร้างสรรค์โดยมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  ได้แก่ 
         
1.ขยัน           2.ประหยัด      3.มีความซื่อสัตย์        4.มีวินัย
          5.สุภาพ         6.สามัคคี        7.สะอาด                 8.มีน้ำใจ
          นำความรู้       หมายถึง นักเรียนได้รับความรู้ตามเกณฑ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์  (Vision)
          ภายในปี 2557  โรงเรียนอุดมวิทยา มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นทักษะกระบวนการคิดและส่งเสริมลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม และมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :   “มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน:  “มีความรู้  เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำสู่สังคม”

สีประจำโรงเรียน :      เขียว – ขาว
         
สีเขียว หมายถึง  ความรู้ อันได้แก่วิชาการแขนงต่าง ๆ
          สีขาว  หมายถึง  ศาสนา คือคุณธรรมที่นักเรียนพึงปฏิบัติ


โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates