นโยบายโรงเรียน

Print

นโยบาย การจัดการศึกษาของโรงเรียนอุดมวิทยา

1. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

2. จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มุ่งให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในสังคมอย่างมีความสุข

3. ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอีกทั้งเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น เข้าใจเลื่อมใสและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีบุคลิกภาพและอนามัยที่ดี มีพฤติกรรมตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ปลูกฝังการออกกำลังกายและกีฬาอันจะส่งผลถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งจัดสิ่งแวดล้อมี่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพ

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

6. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน


โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates