พฤษภาคม 58

Print
Category: กิจกรรมที่ผ่านมา
Published Date Written by Super User


กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ของคณะครูและนักเรียนชั้น อ.3 และ ป.4
ณ วัดดอนตูม เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 58
ข้อมูลเพิ่มเติม

 
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.4
ณ หอประชุมวิไลวรรณ  วังตาล 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.58  ข้อมูลเพิ่มเติม


การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1, ป2.-3 
(เข้าใหม่)และ 
EMS ป2.-3 ณ หอประชุมวิไลวรรณ-
วังตาล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.58 ข้อมูลเพิ่มเติม

 
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.5
ณ หอประชุมอุดม วังตาล
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พ.ค.58 ข้อมูลเพิ่มเติม

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.6
ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล 
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พ.ค.58  ข้อมูลเพิ่มเติม

            

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการวัดและประเมินผล
ด้วยการวิเคราะห์ตามแนว 
PISA โดยอาจารย์เสรณีย์  แล้วสกุล
และคณะ  ณ ห้องประชุมอุดม วังตาล ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค.58
ข้อมูลเพิ่มเติม
     


คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยาเข้ารับการอบรมสัมมนา
เรื่องอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกกับการบูรณาการ
คุณค่าพระวรสาร  โดยบาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ
ณ ห้องประชุมอุดม วังตาล ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ค.58
ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates