สิงหาคม 58

Print
Category: กิจกรรมที่ผ่านมา
Published Date Written by Super User


โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558


โรงเรียนอุดมวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศ
จากแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอาเซียนศึกษา
รอบภูมิภาค เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558


โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรม Science & ASEAN 
& Library Festival 2015
 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ส.ค.58 (2)

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรม Science & ASEAN  
& Library Festival 2015
 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ส.ค.58 (1)  


โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหาร
ผู้สูงอายุที่บ้านเบธานี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยาร่วมพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนม-
พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ ศาลาประชาคม ริมน้ำ เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม 2558คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยาร่วมพิธีลงนามถวาย
พระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  ณ ศาลา
ประชาคม ริมน้ำ เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม 2558โรงเรียนอุดมวิทยาจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  ณ หอประชุม
วิไลวรรณ วังตาล เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2558คณะครูสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีมาศึกษาดูงาน
ด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียน
อุดมวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดโครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ร่วมกับโรงพยาบาลซานคามิลโล ณ หอประชุม
วิไลวรรณ วังตาล เมื่อวันที่ 6 ส.ค.2558

โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates