คณะผู้บริหารโรงเรียน

Print
Category: Sample Data-Articles
Published Date Written by Super User
 IMG 3434v  IMG 3685v

 นางสาวลลิดา  วังตาล

ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ

นางสาวเจนจิรา  ศรีพิจารณ์

ผู้อำนวยการ 

   
IMG 3708v IMG 3407v

นายวิจิตร  เทาลิ้ม

ที่ปรึกษา

นางสุภาภรณ์  ช้อยเครือ

ที่ปรึกษา

   
IMG 3364v IMG 3349v

นางสาวกาญจนา  วีรวงศ์

ที่ปรึกษา

นายนิพนธ์  วีรวงศ์

ที่ปรึกษา

   
IMG 3734v IMG 3441v

นางสาวนุศรา  กล่ำดี

รองผู้อำนวยการ

นางสาววรรณี  อมรชัยศักดา

ผู้ช่วยผู้จัดการ

   
IMG 3750v IMG 3358v

นางปอล  ชมชื่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวสุมาลี  ห่อทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

   
 IMG 3463v IMG 3653v 

นางนันทนา  อยู่โชติพัฒนา

หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน

นายอนุสรณ์  โสภณนาค

หัวหน้าอาคารสถานที่และบริการ

   
 IMG 3478v  IMG 3474v

 นางสาวอุมาพร  พุ่มพฤกษา

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวศศิสิริกร  เฉลิมธนาสกุล

หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา 

   
IMG 3470v IMG 3490v

นางสาวชุรีพร  วงค์นุกูล

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นางสาวจรรยา  บัวเมฆ

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

 
IMG 3455v IMG 3483v

นายชัชวาล  จินรอด

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนประถมศึกษา

นางอาจรีย์  แปงการิยา

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนประถมศึกษา

   
IMG 3350v  IMG 3344v resize

นางสาวสมศรี   จิตใจภักดี

หัวหน้าฝ่ายวิชการปฐมวัย-ก่อนปฐมวัย

นางสาวน้ำฝน  สังข์ทอง

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ปฐมวัย-ก่อนปฐมวัย

โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates