news

เดือนเมษายน

2 – 27 เม.ย. – เปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อนนักเรียนชั้น อ.1 – ป.6  ปีการศึกษา 2561
   ชั้น อ.1 (เข้าใหม่)          เริ่มเรียนเวลา  08.00 น.  รับนักเรียนกลับบ้านเวลา  12.00 น.
    ชั้น อ.1 (เดิม) – ป.6      เริ่มเรียนเวลา  08.00 น.  รับนักเรียนกลับบ้านเวลา  14.30 น.
3 เม.ย.

– ประกาศผลสอบ และรับเอกสารผลการเรียนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560 

เวลา  08.00 – 12.00 น.   (รับเอกสารที่หน้าห้องวิชาการ)

12-16 เม.ย. ปิดเรียน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

22 เม.ย.

– จำหน่ายหนังสือเรียน  และเครื่องแบบนักเรียน ชั้น อ.1 – ป.6  เวลา  08.30 – 12.00 น. (วันเดียวเท่านั้น) 

สำหรับนักเรียนที่ขึ้นชั้น  ป.4   นักเรียนชายต้องใส่ชุดลูกเสือสามัญ   และนักเรียนหญิงต้องใส่ชุดเนตรนารี

หมายเหตุ  ขอให้ท่านเก็บใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนไว้  เพื่อนำมาเบิกในโครงการเรียนฟรี 15 ปี